Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. F.E.M. financiën en meer, gevestigd te Maasland, KvK-nummer 76421074, is in deze algemene voorwaarden de ‘dienstverlener’ en wordt aangeduid met FEM.
 2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtgever’.
 3. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en overeenkomsten van FEM en haar opdrachtgevers. FEM mailt ze aan elke opdrachtgever vóór de eerste samenwerking. Daarnaast staan ze op onze website (www.financienenmeer.nl).
 4. Waar ‘jij’ of ‘jullie’ staat, bedoelen we ‘opdrachtgever’.
 5. Partijen zijn de opdrachtgever en FEM samen.
 6. Op alle werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.
 7. De overeenkomst bevat voor FEM steeds een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Artikel 2 – Contractduur en uitvoering

 1. De overeenkomst start op de eerste dag van de volgende maand, nadat de offerte is getekend. Tenzij anders staat genoemd in de offerte.
 2. FEM voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de gedrags- en beroepsregels.
 3. FEM mag werkzaamheden laten uitvoeren door derden, bijvoorbeeld specifieke deskundigheid. Dit gebeurt alleen na overleg tussen partijen.
 4. FEM aanvaart geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd.
 5. FEM houdt zich aan afspraken en deadlines. Dat lukt alleen als de opdrachtgever zich ook aan zijn deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en medewerking verleent. Jij bent dus verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens en bescheiden. Doe je dat niet, dan is FEM niet verplicht zich aan de afspraken en deadlines te houden. FEM mag de werkzaamheden dan opschorten en de kosten die uit de vertraging voortkomen in rekening brengen.

Artikel 3 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen een vastgestelde prijs zijn overeengekomen, geeft FEM daarbij aan, in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vastgestelde prijs tot gevolg heeft.

Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden;
  • als één van beide van mening is dat de overeenkomst moet worden beëindigd
  • als één van beide van mening is dat de overeenkomst moet worden voortgezet onder andere voorwaarden
 2. Je hebt hiervoor een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Als één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, moet hiervan de andere partij direct op de hoogte worden gesteld en heeft de andere partij het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 5 – Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft FEM het recht de overeenkomst niet verder na te komen. FEM meldt eventuele overmacht natuurlijk direct.
 2. FEM is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer je niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan kan FEM wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Daarnaast heeft FEM het recht om de overeenkomst te ontbinden en de dienstverlening te beëindigen, zonder dat FEM je daarvoor eerst een bericht (ingebrekestelling) hoet te sturen. FEM is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt doordat jouw financiële administratie niet meer op orde is.
 3. De vastgestelde prijs wordt per maand vooraf gefactureerd op de 1e dag van de desbetreffende maand. Eenmalige dienstverlening wordt achteraf gefactureerd binnen 14 dagen na uitvoering.
 4. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is FEM gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS consumentenprijsindex, reeks 2015=100 (DPI). Dit indexcijfer betreft de CPI van de maand januari (nieuwe jaar) van het direct voorgaande jaar.
 5. Weiger je jouw medewerking aan de uitvoering van de opdracht door FEM, dan ben je nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FEM te betalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. FEM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat we uitgegaan zijn van onjuiste of onvolledige gegevens die door of namens jou verstrekt zijn.
 2. Als FEM niet zorgvuldig is geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap heeft ingezet, is FEM aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Die aansprakelijkheid is nooit groter dan het maandbedrag over de periode waarin de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 3. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het jaarbedrag van het jaar waarin de schade is veroorzaakt.
 4. FEM kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
 5. FEM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. FEM is verplicht om alle informatie en gegevens van jou geheim te houden, behalve als jij hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.